• استخر دانشگاه فردوسی (خوابگاه)
    تلفن :37895201-3
    آدرس :بلوار شهید کلانتری
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : روباز