• استخر سونا دهداری
    تلفن :-
    آدرس :بل سجاد چهارراه بزرگمهر
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : سرپوشیده