• استخر شرکت آب منطقه ای
    تلفن :38784618
    آدرس :بلوار وکیل آباد
    توضیحات1 : کارکنان
    توضیحات2 : سرپوشیده