• استخر شرکت برق منطقه ای
    تلفن :38541030
    آدرس :امام خمینی
    توضیحات1 : کارکنان
    توضیحات2 : سرپوشیده