• استخر شهید بهشتی(ناحیه3)
    تلفن :38592151
    آدرس :-
    توضیحات1 : فرهنگیان
    توضیحات2 : روباز