• استخر شهید نجفی
    تلفن :32123816
    آدرس :-
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : سرپوشیده