• استخر فردوسی ناحیه4
    تلفن :38590827
    آدرس :-
    توضیحات1 : فرهنگیان
    توضیحات2 : روباز