• استخر قدس
    تلفن :37639004
    آدرس :-
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : سرپوشیده