• استخر لاله
    تلفن :38683148
    آدرس :-
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : سرپوشیده