• استخر مرکز رفاه دانشگاه
    تلفن :38405017
    آدرس :-
    توضیحات1 : کارکنان
    توضیحات2 : روباز