• استخر نیروی انتظامی
    تلفن :-
    آدرس :بلوار ملک آباد
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : سرپوشیده