• استخر هتل پارس
    تلفن :-
    آدرس :بلواروکیل آباد
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : سرپوشیده