• استخر هتل میثاق
    تلفن :35010641
    آدرس :-
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : سرپوشیده