• استخر هنرستان شهیدکاظمیان
    تلفن :38692050
    آدرس :-
    توضیحات1 : فرهنگیان
    توضیحات2 : روباز