• مسجد ابوالفضلی (ع)
    تلفن :-
    آدرس :خیابان فدائیان اسلام 26 - چ اول سمت راست
    توضیحات1 : کارگران
    توضیحات2 :