• مسجد ابوالفضلی (ع)
    تلفن :-
    آدرس :بلوار جانباز شمالی - جانباز 9 - نبش وصال 6
    توضیحات1 : فرامرزعباسی
    توضیحات2 :