• مسجد الرضا (ع)
    تلفن :-
    آدرس :خیابان احمدآباد - انتهای بلوار رضا (ع)
    توضیحات1 : احمد آباد
    توضیحات2 :