• مسجد ابوالفضلی (ع)
    تلفن :-
    آدرس :شهرک شهید رجائی - خیابان حر 1 - بین مهریز 20 و 22
    توضیحات1 : شهید معقول
    توضیحات2 :