• مسجد ابوالفضلی (ع)
    تلفن :-
    آدرس :شهرک شهید رجائی - خیابان حر 9/32 - کوچه شهید معقول
    توضیحات1 : شهید معقول
    توضیحات2 :