• مسجد آل طه (ع)
    تلفن :-
    آدرس :پنجراه - بلوار وحدت - بین وحدت1و 3
    توضیحات1 : پایین خیابان
    توضیحات2 :