• مسجد ابوالفضلی (ع) دهخدا
    تلفن :-
    آدرس :طلاب - خیابان شهید مفتح - خیابان وحید 19 - چهارراه سوم - کوچه دهخدا 20
    توضیحات1 : ایثار
    توضیحات2 :