• مسجد الامام
    تلفن :-
    آدرس :حرم مطهر - خیابان طبرسی 11- کوچه گنبد خشتی
    توضیحات1 : طبرسی
    توضیحات2 :