• مسجد ابوالفضلیها (ع)
    تلفن :-
    آدرس :جاده قدیم قوچان - کوی زرگران - خیابان شهید طالبی
    توضیحات1 : امیرالامومنین
    توضیحات2 :