• مسجد اسدالله
    تلفن :-
    آدرس :پنجراه - بلوار وحدت - وحدت 11 - کوچه ایمان
    توضیحات1 : پایین خیابان
    توضیحات2 :