• مسجد ابوذر غفاری
    تلفن :-
    آدرس :بلوار رسالت شمالی - جاده سیمان - قرقی - حسین آباد نبش حسین آباد 9
    توضیحات1 : -
    توضیحات2 :