• مسجد ابوالفضلی (ع)
    تلفن :-
    آدرس :بلوار طبرسی - خیابان شهید نواب صفوی
    توضیحات1 : ابوذر-تلگرد
    توضیحات2 :