• رؤساء البلدیات من البدایه وحتی الوقت الحاضر

    بلدیه مشهد
    مؤسسه حکومیه تأسست عام 1918 میلادی ویقع علی عاتقها المسؤولیه الإداره لمدینه مشهد . ویقوم رئیس البلدیه بإداره هذه المؤسسه ، الذی کان فیما سبق یتم تعیینه من قبل رئیس الوزراء . ولکن فی الوقت الحالی یتم انتخابه من قبل أعضاء مجلس المدینه .
     

    الأسم والکنیه
    تاریخ البدایه(شمسی)
          تاریخ الإنهاء     
    مده استلامه
    الصوره
    محمد رضا کلایی 1440/03/12   اکنون

    قاسم تقی زاده خامسی

     

     1438/12/26  1440/03/12  1سنه
     
    سید صولت مرتضوی
    1434/11/6
     1438/12/1
    4 سنه
     سید صولت مرتضوی
    مهندس سید محمد پژمان
    1428/4/28
     
    1434/11/6
     
     6 سنه
     
    سید هاشم بنی هاشمی
    1424/3/20
    1428/4/28
      3 سنه و 11 شهر
     
     احمد نوروزی
     
    1420/2/6
     
     
    1424/3/20
     
    4 سنه

     هادی قمصریان
    1420/1/17
     
    1420/2/6
     
    15 یوم
     
     محمد زند وکیلی
     1419/6/21
     
    1420/1/17
     
     7 شهر و 6 یوم
     
     هادی قمصریان
    1419/5/30
    1419/5/19
    19 یوم
     
     مهندس عباس امیری پور
    1413/5/7
    1419/5/29
      5 سنه و 7 شهر و 18 یوم
     
     علیرضا هوشنگ نژاد
     1413/3/8
     1413/5/8
    1شهر  و 28 یوم
     
     اکبر صابری فر
     1410/6/4
    1413/3/7
    1 سنه و 5 شهر و 2 یوم
     مهندس محمد عصاران دربان
     1408/4/24
    1410/6/4
     1 سنه و 1 شهر و 13 یوم
     
     محمود حبیبی
    1406/6/13
     140/4/21
    1 سنه و 9 شهر و 18 یوم
     
     اکبر صابری فر
    1401/11/16
    1406/6/13
       3 سنه 5 شهر و 26 یوم
     
     مهندس حسین فیضی
     1401/4/18
    1401/11/15
    6 شهر  و 19 یوم
     
     مهندس جواد حسینی مهر
    1400/1/29
    1401/4/18
     1سنه و 2 شهر و 8 یوم
     
     مهندس جمشید منصوریان
     1399/4/19
    1400/1/5
       8 شهر و 6 یوم
     
     یوسف چوبک
    1398/7/23
    1399/4/19
     8 شهر و 20 یوم
     
     مهندس سعید نجف پور
     1397/5/19
    1398/7/19
    1 سنه و 1 شهر و 16 یوم
     
     مهندس مسعود مهدوی
     1396/11/29
    1397/1/30
    6 شهر
     
     رضا سجادی
     1395/9/1
    1396/10/28
      1 سنه و 1 شهر و 14 یوم
     
     بهمن طاهریان
    بعنوان سرپرست
     1395/5/24
    1395/8/15
    2 شهر و 17 یوم
     
     محمد رهبر
    1393/9/28
    1395/5/24
       1 سنه و 7 شهر و 11 یوم
     
     مهندس مسعود مهدوی
     1392/7/20
    1393/9/28
    1 سنه و 1 شهر و 25 یوم
     
     دکتر امیر هوشنگ معتمدی
     1391/5/3
    1392/7/19
    1  سنه و 2 شهر و 1 یوم
     
     سرتیپ محمد بنی اعتماد
     1387/3/28
     1391/4/1
    3 سنه و 10 شهر 21 یوم
     
     سیف اله رزاقی
     1386/4/4
    1387/2/25
     10 شهر و 13 یوم
     
     سید محمد جواد شهرستانی
    1384/1/11
    1384/4/2
     2 سنه و 1 شهر 28 یوم
     
     محمدشعبانزاده - بعنوان سرپرست
    1383/3/9
    1384/2/11
     9 شهر و 22 یوم
     
     حبیب اله ملک زاده آملی
     1382/12/4
     1383/5/10
    5 شهر
     
     عیسی قائم مقام رضوی
     1383/5/10
     1382/12/4
    2 سنه و 2 شهر و 27 یوم
     
     رضا سجادی
     1380/6/29
     1381/8/22
     1 سنه و 1 شهر و 11 یوم
     
     علی اشرف پزشکپور
    1379/2/24
     1380/6/16
     1سنه و 3 شهر 9 یوم
     
     سرهنگ سید محمد جلایی
    1377/2/6
    1379/1/27
    1 سنه و 10 شهر و 29 یوم
     
     محمود روحانی
    1376/5/26
    1377/1/11
     7 شهر و 9 یوم
     
     اسداله قهرمان
    1375/6/24
     1376/5/23
     
    10 شهر و 18 یوم
     
     عبدالوهاب اقبال
    1373/5/2
    1375/6/24
     2سنه و 10 یوم
     
     عبدالوهاب اقبال
     1370/7/4
     1373/5/2
    2 سنه و 8 شهر و 25 یوم
     
     محمد ولی اسدی
    1370/4/8
    1370/7/3
    2 شهر و 27 یوم
     
     اسداله قهرمان
    1369/1/16
    1370/4/8
    1 سنه و 2 شهر 10 یوم
     
     سعید مهدوی
     1364/9/10
    1364/10/14
     
     
     عبدالعظیم احمدی
     1364/11/25
     1367/10/12
    2سنه و 7 شهر و 17 یوم
     
     نصرت خواجه نوری
    1361/2/12
    1364/11/25
    3 سنه و 8 شهر
     
     شاهرخ نیری
     1359/10/12
    1361/2/12
    1 سنه و 2 شهر و 12 یوم
     
     محمد علی روشن
     1356/3/4
    1359/10/10
    3 سنه و 5 شهر و 25 یوم
     
     ابراهیم شریفی
    1355/3/26
    1356/2/6
    10 شهر
     
     حسین عماد ممتاز
    1354/10/26
     1355/3/26
    4 شهر  و 4 یوم
     
     دکتر ابوالقاسم شیخ
    1353/8/14
    1354/1/16
       1سنه و 1 شهر و 19 یوم
     
      موسی خان مهام
     1352/9/26
    1353/7/13
    9 شهر و 9 یوم
     
     میرزا تقی خان خواجه نوری
    1352/5/2
    1352/9/25
    4 شهر و 21 یوم
     
     دکتر موسی خان جوان
     1351/2/24
    1352/3/28
     1 سنه و 22 یوم
     
     محمد خان هادی
     1349/2/14
    1351/2/17
    1سنه و 11 ماه و 10 روز 
     
     احمد خان خجسته
     1348/10/20
    1349/2/14
    3 شهر  و 10 یوم
     
     میرزا علیرضا صبا
     1346/11/9
    1348/3/26
     1سنه و 4 شهر
     
     میرزا رحیم خان فاطمی
     1346/10/7
    1346/11/19
    1 شهر
     
     میرزا عبدالله صبا
    1346/9/6
    1346/10/6
    1 شهر
     
     بدیع اله خلن نبیلی
    1346/2/29
     1346/9/5
    6 شهر
     
     مصطفی خان دفتری
     1345/10/2
    1346/2/28
    5 شهر و 19 یوم
     
     مصطفی خان عون جزایری
    1345/1/28
     1345/11/4
    9شهر
     
     علی اکبر خان سرشار
     1344/4/3
    1344/12/7
    8 شهر و 2 یوم
     
    میرزا احمد خان صلاحی
     1340/2/8
    1344/3/9
    11 شهر و 16 یوم
          مشیر همایون
    (حبیب الله سپهسالاری)
    1339/9/17
     1340/5/21
    8 شهر و 26 یوم
     سرتیپ کاشف الملک
     1336
    1339
    3 سنه

     

    تعداد بازدید :474
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: