• دستورالعمل توانسنجی فنی کارگزاران وصول مطالبات شهرداری مشهد (اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد)

    دستورالعمل توانسنجی فنی کارگزاران وصول مطالبات شهرداری مشهد (اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد)

    مصوب کمیته تایید صلاحیت تأمین کنندگان
    تاریخ سند : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
    شماره نامه : -
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: