• دستورالعمل توانسنجی فنی شناسایی تأمین کنندگان دوچرخه شهری (شرکت ترافیک هوشمند الیت)

    دستورالعمل توانسنجی فنی شناسایی تأمین کنندگان دوچرخه شهری (شرکت ترافیک هوشمند الیت)

    مصوب کمیته تایید صلاحیت تأمین کنندگان
    تاریخ سند : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
    شماره نامه : -
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: