• دستورالعمل توانسنجی فنی پیمانکاران ادارات مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها

    دستورالعمل توانسنجی فنی پیمانکاران ادارات مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها

    مصوب کمیته تایید صلاحیت تأمین کنندگان
    تاریخ سند : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
    شماره نامه : -
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: