• آیین نامه صلاحیت، توانسنجی فنی و ارجاع کار به تأمین کنندگان شهرداری مشهد

    آیین نامه صلاحیت، توانسنجی فنی و ارجاع کار به تأمین کنندگان شهرداری مشهد

    مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
    تاریخ سند : ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
    شماره نامه : -
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: