• دستورالعمل توانسنجی فنی و ارزشیابی حین دوره برای پیمانکاران تنظیف شهری (معاونت خدمات و محیط زیست شهری)

    دستورالعمل توانسنجی فنی و ارزشیابی حین دوره برای پیمانکاران تنظیف شهری (معاونت خدمات و محیط زیست شهری)

    مصوب کمیته تایید صلاحیت تأمین کنندگان
    تاریخ سند : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
    شماره نامه : -
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: