• دستورالعمل توانسنجی فنی پیمانکاران بهره برداری از فضای پارک حاشیه ای

    دستورالعمل توانسنجی فنی پیمانکاران بهره برداری از فضای پارک حاشیه ای

    مصوب کمیته تایید صلاحیت تأمین کنندگان
    تاریخ سند : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
    شماره نامه : -
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: