• دستورالعمل توانسنجی فنی تأمین کنندگان سازمان اتوبوسرانی

    دستورالعمل توانسنجی فنی تأمین کنندگان سازمان اتوبوسرانی

    مصوب کمیته تایید صلاحیت تأمین کنندگان
    تاریخ سند : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
    شماره نامه : -
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: