• دستورالعمل توانسنجی فنی پیمانکاران معاونت هوشمند سازی سازمان فاوا

    دستورالعمل توانسنجی فنی پیمانکاران معاونت هوشمند سازی سازمان فاوا

    مصوب کمیته تایید صلاحیت تأمین کنندگان
    تاریخ سند : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
    شماره نامه : -
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: