• دستورالعمل توانسنجی فنی مناقصه پروژه های ساختمانی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری

    دستورالعمل توانسنجی فنی مناقصه پروژه های ساختمانی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری

    مصوب کمیته تایید صلاحیت تأمین کنندگان
    تاریخ سند : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
    شماره نامه : -
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: