• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • 1249
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    836
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    829
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    753
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    731
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    714
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    ترافیک
    713
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    691
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    520
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    473
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای