• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • 1279
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    735
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    ترافیک
    776
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    717
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    761
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    492
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    742
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    861
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    851
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    548
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    679
    مشاهده
    5
    نظر
    0
    رای
    حمل و نقل