•  

   • توجه : اطلاعات این صفحه در بازه سال های 92 تا 94 بروزرسانی شده است.
     در صورت مشاهده عدم صحت اطلاعات با شماره 137 یا تماس حاصل فرمایید. 

   •  ارسال به     
   • فهرست اطلاعات مکانی دبستان دخترانه
    تلفن :33416412
    آدرس :خیابان نخریسی ،کوی شهیدآقامصطفی خمینی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33960099- 33961949
    آدرس :شهرک شهیدباهنر، طالقانی 12
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33414416
    آدرس :خیابان نخریسی، بلوار22بهمن ،جنب شهرک شهیدبهشتی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38434242
    آدرس :انتهای خیابان پرستار
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38401839
    آدرس :خیابان احمدآباد ، سیمتری دوم ، ابوذرغفاری 24
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :36574105
    آدرس :بلوار توس ، نبش توس 38
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33712023
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ، حر 19، کشاورز 17
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38210001
    آدرس :شهرک آزادگان ، بیست متری رهائی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38421259- 38420028
    آدرس :سیمتری احمدآباد، ابوذر 28، پلاک 65
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38401462
    آدرس :خیابان احمدآباد ، عارف 1
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :33713331
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ، حر(28جاده کنه بیست ) ،کنه بیست 29
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38404455
    آدرس :خیابان کوهسنگی ، مقابل بیمارستان هفده شهریور
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32709220
    آدرس :طلاب ،خیابان میثم ، بین میثم 15و 17
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32251312
    آدرس :دریادل ،کوچه حمام باغ ،کوچه سزاوار
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37618359
    آدرس :فلسطین 26، پلاک 6، پشت آتش نشانی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38789990
    آدرس :شهرک صداوسیما ، رضوی 37
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37266668
    آدرس :بلوارشهیدصادقی، کوی رز
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33711400
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ،خیابان پورسینا(بازه شیخ ) ، پورسینا 31
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33712194
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ،حر(28جاده کنه بیست )، کنه بیست 27
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32733554
    آدرس :خیابان گاز، هفتم گاز، مسلم 15پلاک 539
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :35011094
    آدرس :شهرک شهربانی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33850457 -33852788
    آدرس :سیدی ، المهدی ، قائم 12
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33727068
    آدرس :شهرک شهیدرجایی،حر(28جاده کنه بیست ) ، کنه بیست 62
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :35012574- 35027398
    آدرس :بلواروکیل آباد، خیابان آزادگان، آزادگان 8
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :37269899
    آدرس :بلوار قاضی طباطبائی ، بین 3و 5
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32212140
    آدرس :میدان راه آهن ،کاوه 3 ،پلاک 36
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :37616010
    آدرس :بلوار سجاد ، خیابان بهار 12
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38676788
    آدرس :بلوار وکیل آباد ، غدیر 20
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33730900
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ، حر 13، کوچه 13/38
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32112111
    آدرس :التیمور، کوچه سازمان آب ، چهارراه سوم
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33714238
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ، بین حر3و 5
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38424521
    آدرس :انتهای بلوارسرباز، نبش شهیدنامجو 25
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32590976
    آدرس :بلوارامت ، امت 27
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37251604
    آدرس :خیابان خواجه ربیع ، کوچه حسین باشی ، کوچه چمن افروز
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38901038
    آدرس :وکیل آباد 61 ، غدیر 8
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :33411540
    آدرس :نخریسی ، روبروی کوچه چمن ، خیابان میهن تور ، کوچه اول
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32228205
    آدرس :بلوار راه آهن ، خیابان شهیدکامیاب 9 ، پلاک 70
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :36051221
    آدرس :آزادشهر ، دانش آموز11 ، پلاک 263
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32225506
    آدرس :چهارراه خواجه ربیع ، کوچه شهید نوروزی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32754492
    آدرس :پیچ دوم تلگرد ، روبروی درمانگاه امام جواد(ع )
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32594564
    آدرس :طلاب ، میدان شهید مفتح (گلشو) ، ابتدای بلوار نبوت
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37392599
    آدرس :میدان امام حسین ، خواجه ربیع ، جاده صدمتری کنارچائش
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37687537
    آدرس :بلوارسجاد ، بهار13 پلاک 194
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38543230
    آدرس :خیابان امام رضا ، خیابان عنصری ، مقابل عنصری 15
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38619666
    آدرس :آب و برق ، شهرک نیروی هوائی ، نبش شهید برکپور
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36047874
    آدرس :آزادشهر ، امامت 15، پلاک 53
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38545628
    آدرس :امام خمینی 54 ، دوراهی ، سمت چپ ، پلاک 30
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38431725
    آدرس :خیابان ابن سینا ، سه راه ادبیات ، مسعودغربی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36610555
    آدرس :بلوار شاهد ، شاهد32، نبش پیام 10
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38674416
    آدرس :بلواروکیل آباد ، بعدازمعلم
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32221678
    آدرس :خیابان آزادی،کوچه شهید واحدیان جواهری
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38680400
    آدرس :کوی آب و برق ، شهرک صابر ، کوچه شهیدعلیزاده
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33647179
    آدرس :بلواروحدت ، وحدت 18
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32738829
    آدرس :طلاب ، بلوارمجلسی ، مجلسی 10، پلاک 10
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :38408341
    آدرس :خیابان دکتر بهشتی 36 ، رودکی 16
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36611503
    آدرس :بلوار فلاحی ، فلاحی7
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38685600
    آدرس :خیابان هنر ، هنر 3
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36044505
    آدرس :بلوار فرامرز عباسی ، روبروی عباسی 10
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36225355
    آدرس :بلوار اندیشه ، اندیشه 68
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37293791
    آدرس :نبش باباطاهر 8
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32113700
    آدرس :خیابان میثم شمالی ، کوی 14معصوم ، ده متری گلپایگانی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38654750
    آدرس :صیادشیرازی 23، حافظیه 7 ، پلاک 20
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :36045461
    آدرس :بلوار دانش آموز ، دانش آموز25 ، چهارراه اول
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33960011
    آدرس :شهرک شهید باهنر ، خیابان تاجرآباد ، جنب مهدیه
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36650360
    آدرس :جاده قدیم قوچان ،کوی بهارقائم
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32226701
    آدرس :خیابان چمران ، گلستان 6
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38788575
    آدرس :بلوار وکیل آباد ، خیابان سامانیه
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32708834
    آدرس :طلاب ،خیابان میثم ، میثم 7 ، کوچه شهید فراشان
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38435766
    آدرس :خیابان آبکوه ، کوچه علوی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38409949
    آدرس :خیابان احمدآباد ، محتشمی 10
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32735075
    آدرس :چهارراه سیلو ، طالقانی ، ابوذر 23
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :35214043
    آدرس :جاهدشهر ، شهرک کوشش ، کوشش 5
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32144949
    آدرس :بلواردوم طبرسی ، طبرسی 4
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33765052
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ، پورسینا (بازه شیخ ) ، کوچه شهیدجاقوری
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38403039
    آدرس :خیابان سرباز، بعد از پادگان
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38788885 -38789584
    آدرس :رضاشهر، خیابان پیروزی فاز 3 ، روبروی مسجدرضوی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38531718
    آدرس :خیابان امام خمینی، مقابل مخابرات ،کوچه اسپندی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37122035
    آدرس :میدان بوعلی ، شهرک فتح المبین
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :6651222 6651800
    آدرس :جاده قدیم قوچان ، خیابان زمان 20
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33712318 -33713546
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ، حر 1 (ده متری ساختمان ) مه ریز 23
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36612900
    آدرس :بلوار شاهد ، شاهد 17
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32223936
    آدرس :خیابان امام خمینی، مقابل اداره کل آموزش وپرورش
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :36619333
    آدرس :بلوار شریعتی ، شریعتی 4
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33966757
    آدرس :شهرک شهید باهنر ، کوچه شهید چمران ، امام رضا 4
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :35212901
    آدرس :جاهدشهر ، خیابان ابرار ، جنب باغ سازمان آب
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37260598
    آدرس :کلاهدوز 24/2 ، چهارراه دوم
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :32251403
    آدرس :خیابان آزادی ، آزادی 22 ، کوچه شهید مهاجر
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :33819384
    آدرس :شهرک انقلاب ، سحر15 ، پلاک 24
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :36049928
    آدرس :آزادشهر T خیابان سید مرتضی 1، پلاک 186
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :36040223
    آدرس :آزادشهر ، سیدرضی 13 یا عدل 16
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33713781
    آدرس :میدان بار رضوی ، خیابان شهیدکارگر راضی ، میلان ششم
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :38674976
    آدرس :پیروزی 63 ، سرو 23، پلاک 16
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :33648651
    آدرس :میدان 17شهریور ، بلوار شهید شیرودی ، روبروی تاکسی تلفنی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :32704760
    آدرس :خیابان سمزقند، بلوارفاطمیه ، سوسن
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37245563
    آدرس :خیابان رضوی ، (خیابان توحید )، پلاک 26
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37617030
    آدرس :بلوارسازمان آب،600دستگاه
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33854414
    آدرس :سیدی ، سه راه هنرستان
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :37265071
    آدرس :آبکوه ، شهریارشمالی ، عطارغربی پلاک 311
    نوع مدرسه : غیردولتی
    :
    تلفن :35015060- 35021399
    آدرس :انتهای بلواروکیل آباد ، وکیل آباد 91
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :
    تلفن :33645433
    آدرس :میدان هفده شهریور، کوچه تنباکوچی
    نوع مدرسه : عادی _دولتی
    :