• ورود به شناسه شهروندی
    کاربر محترم، برای ورود به پورتال می توانید از شناسه کاربری یا کد ملی خود استفاده نمایید.
    شناسه کاربر کد ملی کاربر
    شناسه کاربر: هر شهروند یک شناسه شهروندی و یک شهر خدمات هوشمند!
    در هر یک از سایت ها و سامانه های یکپارچه شهری دارای نام کاربری
    باشید، می توانید هر جا که نماد را مشاهده نمودید از همان نام کاربری
    برای ورود استفاده کنید! این نام کاربری همان شناسه شهروندی شماست
    کلمه عبور:
    انتخاب سرور :