• گزارش لیستی تامین کنندگان
    نام شرکت/شخص حقیقی:
    شناسه ملی شرکت/شخص حقیقی:
    تاریخ شروع تایید صلاحیت:تا تاریخ:
    تاریخ انقضاء تایید صلاحیت:تا تاریخ:
    وضعیت گواهینامه(تعلیق، منقضی، محروم، معتبر):
    گواهینامه پیمانکار:رتبه:سطح:
    گواهینامه مشاور:رتبه:سطح:
    گواهینامه فروشنده:
    نوع شخص :
    تخصص:
    لیست سیاه
    تعلیق شده
    بومی