• حرکت در مسیر تحقق جامعه مهدوی در مشهد از مهمترین موضوعات است. فرهنگ‏سرای انتظار با هدف بازشناسی، تبیین فرهنگ انتظار و ترویج کارکردهای ...