• این فرهنگ‏سرا با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راهکارهای اجرایی حجاب و تعریف وظایف ارگان‏های مختلف شهری با رویکرد ...