• فرهنگ‏سرای پایداری با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با هدف ارتقاء شاخص‏های اصیل اسلامی و بهره‌مندی از سرمایه عظیم فرهنگ ...