• رشد و پرورش اخلاقی، فکری، روانی و رفتارهای اجتماعی کودکان در جهت تربیت شهروند رضوی و شکوفایی و مشارکت ایشان در امور شهروندی، از مهمترین ...