• این فرهنگسرا با اهداف عمده‌ای چون تقویت هویت شهری و معرفی مشهد به‏ عنوان صبغه فرهنگی و مذهبی، افزایش همبستگی اجتماعی، ...