• این فرهنگ‏سرا در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ ترافیک با تأکید براخلاق اجتماعی و روحیه قانون‏گرایی ایجاد شده است. تغییر نگرش در ...