• این فرهنگ‏سرا با آموزش به شهروندان جهت زیباسازی شهری، حفظ محیط زیست، چگونگی رویارویی با بلایای طبیعی و بحران‌ها، کاهش آسیب‌ها ...