• فرهنگسرای غدیر تنها فرهنگ‏سرای تخصصی مهارت آموزی در استان است و شامل واحدهای تخصصی مهارت‌های یادگیری، مهارت‌های شهروندی، ...