• گسترش فرهنگ میزبانی در شهروندان مشهدی و افزایش تبلور آثار و برکات زیارت حضرت رضا(ع) در زندگی زائران و مجاوران مهمترین مأموریت این ...